ปวดอุจจาระ

ภาษาอังกฤษ


v move one´s bowels
ความหมายเหมือนกับ: ปวดขี้ , ปวดหนัก , ปวดท้องขี้
คำที่เกี่ยวข้อง: crap (sl.) , shit , take a shit , defecate
ตัวอย่างประโยค: เด็กปวดอุจจาระมากแต่ไม่กล้าบอกครูเพื่อขอไปห้องน้ำ