ปวดปัสสาวะ

ภาษาอังกฤษ


v be impelled to urinate
ความหมายเหมือนกับ: ปวดฉี่ , ปวดเยี่ยว , ปวดเบา , ปวดท้องฉี่
คำที่เกี่ยวข้อง: feel a necessity to urinate , feel inclined to urinate
ตัวอย่างประโยค: คนไข้กินน้ำมากไปจึงทำให้ปวดปัสสาวะบ่อย