ปวงชน

ภาษาอังกฤษ


n people
คำอธิบาย: สามัญชนทั่วๆ ไป
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ประชาชน , พลเมือง
คำที่เกี่ยวข้อง: the entire people , whole people
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองจำเป็นจะต้องมีพวกพ้องคอยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชน