ปวง

ภาษาอังกฤษ


det all
คำอธิบาย: คำนำหน้าแสดงความเป็นทั้งหมด, ทั้งสิ้นของคำที่ตามมา
คำที่เกี่ยวข้อง: whole , entire , in general , at large
ตัวอย่างประโยค: หน้าที่ครูใช่ว่าเพียงมาสอนแต่ยังต้องให้ความอาทรต่อปวงศิษย์ด้วย