ปล้อน

ภาษาอังกฤษ


v spit
คำอธิบาย: ปลิ้นเปลือกหรือเมล็ดในผลไม้ออกจากปาก เช่น ปล้อนเมล็ดลำไย ปล้อนเมล็ดน้อยหน่า
ความหมายเหมือนกับ: ปลิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: expectorate
v peel
คำอธิบาย: ลอกเปลือกผลไม้ออก เช่น ปล้อนมะพร้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: pare , strip off