ปล่อยแสง

ภาษาอังกฤษ


v give out light
ความหมายเหมือนกับ: กระจายแสง , ฉายแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: emit light , radiate
ตัวอย่างประโยค: แหล่งกำเนิดแสงอินฟาเรดปล่อยแสงด้วยความถี่ 10 ยกกำลัง 4HZ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top