ปล่อยเนื้อปล่อยตัว

ภาษาอังกฤษ


v be dissolute
คำที่เกี่ยวข้อง: be dissipated , be loose
v let (oneself) go sexually
คำที่เกี่ยวข้อง: flirt , permit oneself liberties
v let (oneself) go sexually
คำที่เกี่ยวข้อง: flirt , permit oneself liberties