ปล่อยวาง

ภาษาอังกฤษ


v let oneself on
คำอธิบาย: พิจารณาจนเห็นจริงแล้วปล่อยไปตามสภาพ
ความหมายเหมือนกับ: คิดตก
คำที่เกี่ยวข้อง: not take something to heart
ตัวอย่างประโยค: การดำรงชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างให้เรารู้จักปล่อยวางเพื่อความสงบ