ปล่อยปละละเลย

ภาษาอังกฤษ


v neglect
คำอธิบาย: ไม่เอาใจใส่
ความหมายเหมือนกับ: เพิกเฉย , ทอดทิ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: abandon , leave , be careless
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ