ปลูกเรือน

ภาษาอังกฤษ


v build a house
คำอธิบาย: ก่อสร้างที่อยู่อาศัย, ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
ความหมายเหมือนกับ: ปลูกบ้าน , สร้างบ้าน
ตัวอย่างประโยค: ตามประเพณีไทยแต่เดิมมาถือกันว่า ถ้าปลูกเรือนตามตะวัน คนอยู่จะมีความสุข