ปลูกฝัง

ภาษาอังกฤษ


v marry off
คำอธิบาย: ตกแต่งให้มีเย้ามีเรือน
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างก็ปลูกฝังให้ทั้งสองคนแต่งงานกัน
v foster
ความหมายเหมือนกับ: อบรม , สั่งสอน
คำที่เกี่ยวข้อง: instill , educate , develop , nurture , train , breed
ตัวอย่างประโยค: การเป็นผู้ประพฤติและเป็นประโยชน์ต่อนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เยาวชน