ปลุกระดม

ภาษาอังกฤษ


v excite
ความหมายเหมือนกับ: ยุยง
คำที่เกี่ยวข้อง: arouse , call into action , incite
ตัวอย่างประโยค: ผู้ก่อการร้ายถือโอกาสตอนมีการประท้วงทำการปลุกระดมนักศึกษาให้ต่อต้านรัฐบาล