ปลื้มปิติ

ภาษาอังกฤษ


v rejoice at/over
ความหมายเหมือนกับ: ดีใจ , ปิติยินดี , ปิติ , ปลื้มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be glad , be joyful , be delighted , be pleased
ตัวอย่างประโยค: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ