ปลีกตัว

ภาษาอังกฤษ


v slip away
คำอธิบาย: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
ความหมายเหมือนกับ: แยก , หลีก , ปลีก
คำที่เกี่ยวข้อง: break up , go off , get away , separate oneself from a group
ตัวอย่างประโยค: เขาปลีกตัวเดินห่างออกไปจากผู้ที่มาชุมนุมกันอยู่ เพราะเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเสียงดังนัก