ปลิ้นปล้อน

ภาษาอังกฤษ


adj deceitful
ความหมายเหมือนกับ: ตลบตะแลง
คำตรงข้าม: ซื่อตรง
v deceive
ความหมายเหมือนกับ: ตลบตะแลง
คำที่เกี่ยวข้อง: be deceitful , wheedle , bluff
คำตรงข้าม: ซื่อตรง
v cheat
คำที่เกี่ยวข้อง: deceive , trick , swindle
adj unreliable
ความหมายเหมือนกับ: กลับกลอก , หลอกลวง , โกหกหลอกลวง , สับปลี้สับปลับ , สับปลับสับปลี้ , กลิ้งกลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: deceitful , deceptive
คำตรงข้าม: ซื่อ , ตรง , จริงใจ
v deceive
ความหมายเหมือนกับ: กลับกลอก , หลอกลวง , โกหกหลอกลวง , สับปลี้สับปลับ , สับปลับสับปลี้ , กลิ้งกลอก
คำที่เกี่ยวข้อง: oscillate , vacillate
คำตรงข้าม: น่าเชื่อถือ , ซื่อตรง , จริงใจ
adv deceitfully
ความหมายเหมือนกับ: กลับกลอก , สับปลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: fraudulently , perfidiously , treacherously , craftily , cunningly , trickily