ปลิงทะเล

ภาษาอังกฤษ


n sea cucumber
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Holothuroidea ตัวคล้ายทากแต่ใหญ่กว่า บางชนิดใช้รับประทานได้
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: sea leech , sea slug , trepang
ตัวอย่างประโยค: คนจีนนิยมเอาปลิงทะเลมาทำอาหาร เพราะเชื่อว่าทำให้ร่างกายแข็งแรง