ปลาไหล

ภาษาอังกฤษ


n eel
คำอธิบาย: ชื่อปลารูปร่างกลมยาวคล้ายงู
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: เอียน , เอี่ยน , เหยี่ยน
ตัวอย่างประโยค: ปลาไหลผสมพันธุ์ด้วยการสร้างหวอดก่อนวางไข่ อาศัยอยู่ตามห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำนิ่ง