ปลาหมึก

ภาษาอังกฤษ


n squid
คำอธิบาย: ชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีขาซึ่งเรียกว่าหนวดอยู่บริเวณหัว อาศัยอยู่ในทะเล มีถุงบรรจุน้ำสีดำอย่างหมึกสำหรับพ่นเพื่อพรางตัว
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้จัด ปลาหมึก ให้เป็นปลาแต่จัดให้เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทหนึ่ง