ปลายทาง

ภาษาอังกฤษ


n destination
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมาย , ที่หมาย , สุดทาง
คำที่เกี่ยวข้อง: terminal point , end-point , end of the journey
คำตรงข้าม: ต้นทาง
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปลายทางแห่งชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นก็คือความตาย