ปลายจมูก

ภาษาอังกฤษ


n nose tip
คำอธิบาย: ส่วนปลาย หรือส่วนยอดของจมูก
ตัวอย่างประโยค: งวง คือ ปลายจมูกของช้าง ซึ่งย่นยาวออกมาจนใช้จับฉวยอะไรๆ ได้