ปลาย

ภาษาอังกฤษ


n tip
คำอธิบาย: ตอนยอด, ตอนที่สุด
คำที่เกี่ยวข้อง: point , tail
ตัวอย่างประโยค: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์ แรงกดจากปลายปากกาที่เขียนลงบนแผ่นจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้