ปลาน้ำจืด

ภาษาอังกฤษ


n fresh-water fish
คำอธิบาย: ปลาที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำจืด
หน่วยนับ: ตัว
คำตรงข้าม: ปลาทะเล , ปลาน้ำเค็ม
ตัวอย่างประโยค: ในแม่น้ำลำคลองมีปลาน้ำจืดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ปลาดุก ปลาช่อน ปลาหมอ เป็นต้น