ปลาตาโต

ภาษาอังกฤษ


n Priacanthus
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตาพอง