ปลาตาพอง

ภาษาอังกฤษ


n Priacanthus
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตาโต