ปลาข้าหลวง

ภาษาอังกฤษ


n Scolopsis leucotaenia (Pomadaside)
ความหมายเหมือนกับ: ปลาทรายขาว