ปลอมปน

ภาษาอังกฤษ


v be contaminated
คำอธิบาย: ประสมกันทำให้ไม่บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be adulterated , be polluted
ตัวอย่างประโยค: หน้าร้อนต้องระวังเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปลอมปนมากับน้ำดื่ม
adj impure
คำอธิบาย: ที่ไม่บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: unrefined , adulterated , mixed , debased
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน
v adulterate
คำอธิบาย: เอาของคุณภาพต่ำผสมกับของคุณภาพดี ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของดีทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: เจือปน
คำตรงข้าม: บริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าต่างประเทศมักจะตำหนิมาเนืองๆ ว่ามันสำปะหลังอัดเม็ดของไทยที่ส่งออกมักปลอมปนกรวดทรายเป็นจำนวนมาก