ปลอมตัว

ภาษาอังกฤษ


v disguise
คำอธิบาย: ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น
ตัวอย่างประโยค: พวกสายลับมักจะปลอมตัวไปตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ให้ใครรู้ เพื่อทำการสืบความลับ