ปลอม

ภาษาอังกฤษ


v forge (a check, a signature)
คำอธิบาย: ทำเลียนแบบให้เหมือนที่คนอื่นทำ หรือเหมือนสิ่งอื่นเพื่อหลอกหรือลวง
ความหมายเหมือนกับ: ลอกเลียน , ปลอมแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: counterfeit , falsify , imitate , copy
ตัวอย่างประโยค: สุชาติโดนจับเพราะปลอมลายเซ็นต์เช็คของเจ้านายเป็นจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท
adj fake
คำอธิบาย: ไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิ่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ลอกเลียน , ปลอมแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: counterfeit , artificial
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มคนร้ายเหล่านี้มีทั้งเอกสารปลอมและเครื่องใช้สำหรับการโจรกรรม

คำที่มี "ปลอม" ในคำ


ปลอมปน v be contaminated
คำอธิบาย: ประสมกันทำให้ไม่บริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค: หน้าร้อนต้องระวังเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปลอมปนมากับน้ำดื่ม

ปลอมปน adj impure
คำอธิบาย: ที่ไม่บริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน

ปลอมแปลง v counterfeit
คำอธิบาย: ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง
ความหมายเหมือนกับ: ปลอม
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจศุลกากรจับกุมผู้ที่กำลังปลอมแปลงกระเป๋าถือของผู้หญิงต่างๆ ได้คาหนังคาเขา

ปลอมตัว v disguise
คำอธิบาย: ทำให้เหมือนคนอื่นหรือสิ่งอื่น เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น
ตัวอย่างประโยค: พวกสายลับมักจะปลอมตัวไปตามสถานที่ต่างๆ โดยไม่ให้ใครรู้ เพื่อทำการสืบความลับ

ปลอมปน v adulterate
คำอธิบาย: เอาของคุณภาพต่ำผสมกับของคุณภาพดี ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของดีทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: เจือปน
คำตรงข้าม: บริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าต่างประเทศมักจะตำหนิมาเนืองๆ ว่ามันสำปะหลังอัดเม็ดของไทยที่ส่งออกมักปลอมปนกรวดทรายเป็นจำนวนมาก

สิ่งแปลกปลอม n adulterated thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปลอมปน , สิ่งเจือปน

ผมปลอม n wig

สิ่งแปลกปลอม n unknown

เงินปลอม n counterfeit money
คำอธิบาย: เงินที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เหมือนเงินจริง
ความหมายเหมือนกับ: เงินเก๊
คำตรงข้าม: เงินแท้
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องเอาเงินเหล่านั้นไปให้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตรวจสอบเสียก่อนว่าไม่ใช่เงินปลอม

ฟันปลอม n false tooth
คำอธิบาย: ฟันที่เทียม, ฟันที่ทำขึ้นมาแทนฟันแท้
หน่วยนับ: ซี่, ชุด
ตัวอย่างประโยค: เมื่อแก่ตัวลง ฟันฟางก็หลุดหายไปทีละซี่สองซี่ ไม่นานนักก็ต้องใช้ฟันปลอม

แปลกปลอม v sneak
คำอธิบาย: มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา
ความหมายเหมือนกับ: ปะปน
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจเตือนให้ระวังโจรล้วงกระเป๋าแปลกปลอมเข้ามาในงาน

แปลกปลอม adj unusual
คำอธิบาย: ที่มีสิ่งอื่นหรือพวกอื่นปนเข้ามา
ความหมายเหมือนกับ: ผิดปกติ , แปลกๆ
คำตรงข้าม: ปกติ
ตัวอย่างประโยค: ในบ้านต้องมีสิ่งแปลกปลอมบางอย่างอยู่แน่ๆ เพราะสุนัขเห่าทั้งวัน

สิ่งปลอมปน n adulterated thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งแปลกปลอม , สิ่งเจือปน

ของปลอม n fake
ความหมายเหมือนกับ: ของเทียม , ของเก๊
คำตรงข้าม: ของจริง , ของแท้
ตัวอย่างประโยค: น้ำหอมเหล่านี้เป็นของปลอมเพราะกลิ่นผิดไปจากของจริงมาก

จอมปลอม adj phony
คำอธิบาย: ที่หลอกลวงให้คนเชื่อว่าเป็นเช่นนั้นจริง
ความหมายเหมือนกับ: ปลอม , เทียม , เก๊
คำตรงข้าม: จริง , แท้
ตัวอย่างประโยค: เศรษฐีจอมปลอมถูกตำรวจจับได้ในข้อหาหลอกลวงประชาชน

สิ่งปลอมปน n adulterated thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งแปลกปลอม , สิ่งเจือปน

กระสุนปลอม n blank cartridge
ความหมายเหมือนกับ: ลูกปืนปลอม

ลูกปืนปลอม n blank cartridge
ความหมายเหมือนกับ: กระสุนปลอม

ชื่อปลอม n pseudonym
ความหมายเหมือนกับ: นามแฝง , สมัญญานาม , นามสมมุติ
คำตรงข้าม: นามจริง , ชื่อจริง

ชื่อปลอม n alias
ความหมายเหมือนกับ: นามปากกา , นามสมมุติ , สมัญญานาม
คำตรงข้าม: นามจริง , ชื่อจริง

ชื่อปลอม n alias
ความหมายเหมือนกับ: นามแฝง , นามปากกา , สมญานาม
คำตรงข้าม: นามจริง

ธรรมปลอม n counterfeit of moral rectitude
ความหมายเหมือนกับ: ธรรมประติรูปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top