ปลอดภัย

ภาษาอังกฤษ


v be safe
คำอธิบาย: พ้นภัย
คำที่เกี่ยวข้อง: be out of danger , be free from harm , be secure
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ จะปลอดภัยจากอุบัติเหตุหากได้รับความเอาใจใส่จากผู้ปกครอง และผู้ใช้รถใช้ถนน