ปลอดทหาร

ภาษาอังกฤษ


n demilitarized zone
คำอธิบาย: ดินแดนหรือเขตที่ไม่มีที่ตั้งกองทหารตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลง
หน่วยนับ: เขต
ความหมายเหมือนกับ: เขตปลอดทหาร
ตัวอย่างประโยค: เมื่อก่อนเคยมีเขตปลอดทหารระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเนื่องจากทั้งสองประเทศได้ทำสัญญาเป็นพันธะมิตรกัน