ปลอกร่ม

ภาษาอังกฤษ


n umbrella sheath
คำอธิบาย: เครื่องที่ทำสำหรับสวมหุ้มร่ม
หน่วยนับ: ปลอก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อใช้ร่มเสร็จแล้ว หรือร่มแห้งแล้วก็ควรจะใส่ปลอกร่มให้เรียบร้อย