ปลอกมือ

ภาษาอังกฤษ


n thimble
คำอธิบาย: ปลอกสำหรับสวมนิ้วมือเพื่อกันเข็มแทงเวลาเย็บผ้า
หน่วยนับ: ปลอก, อัน
ความหมายเหมือนกับ: สนับนิ้วมือ
ตัวอย่างประโยค: เธอไม่ยอมสวมปลอกมือเวลาเย็บผ้าเธอจึงถูกเข็มแทง