ปลงอนิจจัง

ภาษาอังกฤษ


v realize the transitoriness of all things
คำอธิบาย: รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น
ความหมายเหมือนกับ: สังเวชใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: be disillusioned with impermanence , meditate on the impermanency of life , be filled with revulsion
ตัวอย่างประโยค: ข่าวอุบัติเหตุใหญ่ทำให้เรารู้สึกปลงอนิจจัง