ปลงพระชนม์

ภาษาอังกฤษ


v commit regicide
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: assassinate , kill
ตัวอย่างประโยค: เทพธิดาไอลิสร้องให้อาลัยรักต่อมหาเทพโอสิริสสวามีที่ถูกปลงพระชนม์