ปลงช้าง

ภาษาอังกฤษ


v take the load on elephant´s back down
คำอธิบาย: ปลดเปลื้องของหนักบนหลังช้างแล้วปล่อยให้พัก
ตัวอย่างประโยค: ควาญช้างปลงช้างหลังจากเสร็จการแสดง