ปลกเปลี้ย

ภาษาอังกฤษ


v be weak
ความหมายเหมือนกับ: เพลีย , กะปลกกะเปลี้ย , อ่อนเพลีย , อ่อนเปลี้ย
คำที่เกี่ยวข้อง: be feeble , be exhausted , be tired
ตัวอย่างประโยค: สภาพเขาปลกเปลี้ยมากหลังจากที่นั่งหลังขดหลังแข็งพิมพ์งานมาทั้งวัน