ปรุโปร่ง

ภาษาอังกฤษ


adv clearly
ความหมายเหมือนกับ: แจ่มแจ้ง , กระจ่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: thoroughly , completely
ตัวอย่างประโยค: เขารู้จักโลกของพวกผู้ร้ายอย่างปรุโปร่ง