ปรุงแต่ง

ภาษาอังกฤษ


v dress up
ความหมายเหมือนกับ: เกลา , ขัดเกลา , แต่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: touch up , decorate , prepare , improve
ตัวอย่างประโยค: วัฒนธรรมนั้นก็คือสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นสร้างขึ้นหรือปรุงแต่งขึ้นจากสภาพธรรมชาติและเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มสังคมนั้นๆ