ปรึกษา

ภาษาอังกฤษ


v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ขอความเห็น , ขอคำแนะนำ , พิจารณาหารือ
คำที่เกี่ยวข้อง: confer with , take/seek advice , discuss , take counsel with
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเริ่มปรึกษาจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น