ปรี่

ภาษาอังกฤษ


adv excessively
ความหมายเหมือนกับ: ล้น
คำที่เกี่ยวข้อง: extremely
ตัวอย่างประโยค: น้ำในกาละมังล้นจนปรี่
v rush
ความหมายเหมือนกับ: รี่เข้าใส่ , วิ่งเข้าหา , พุ่งเข้าใส่
คำที่เกี่ยวข้อง: move quickly , dash , charge
ตัวอย่างประโยค: เขาปรี่เข้ามาในห้อง