ปรีชา

ภาษาอังกฤษ


n intelligence
ความหมายเหมือนกับ: ความสามารถ , ปัญญาสามารถ , ความรอบรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: ability , intuition , perception , sagacity , penetration
ตัวอย่างประโยค: ผู้เข้าฟังคำบรรยายในต่างชื่นชมในพระปรีชาสามารถและความรอบรู้ของพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี