ปริวรรต

ภาษาอังกฤษ


v exchange
ความหมายเหมือนกับ: แลกเปลี่ยน , หมุนเวียน (เงินตรา)
คำที่เกี่ยวข้อง: circulate
ตัวอย่างประโยค: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำข้อเสนอที่เกี่ยวกับมาตรการการผ่อนคลายปริวรรตเงินตรารอบ 3 เข้าสู่วาระการประชุม
v change
ความหมายเหมือนกับ: เปลี่ยนแปลง , เปลี่ยนไป , แปรไป
คำที่เกี่ยวข้อง: vary , alter , transliterate , transfer
ตัวอย่างประโยค: มีผู้กล่าวกันว่าในสมัยท่านจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีได้ปริวรรตภาษาและอักษรไทยตามแบบรัฐนิยมของท่านผู้นำ