ปริยาย

ภาษาอังกฤษ


adv by implication
ความหมายเหมือนกับ: อ้อม , โดยนัย
คำที่เกี่ยวข้อง: implicitly , indirectly
ตัวอย่างประโยค: เขากล่าวโดยปริยายว่าเขาจะสมัครเข้ารับแต่งตั้ง