ปริมาตร

ภาษาอังกฤษ


n capacity
คำอธิบาย: ขนาดของสิ่งใดๆ ที่มีรูปทรง 3 มิติ และระบุปริมาณเป็นหน่วยลูกบาศก์ เช่น ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์ฟุต
ความหมายเหมือนกับ: ขนาด , ความจุ
คำที่เกี่ยวข้อง: volume
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงมีปริมาตรเลือดน้อยกว่าผู้ชายประมาณร้อยละ 20 เนื่องจากมีไขมันมากกว่า