ปริมาณน้ำฝน

ภาษาอังกฤษ


n rainfall
คำอธิบาย: ความมากน้อยของจำนวนน้ำฝน
หน่วยนับ: ลูกบาศก์เมตร
ตัวอย่างประโยค: ภาคอีสานมีปริมาณน้ำฝนมาก แต่ดินเป็นดินทรายจึงเก็บน้ำไม่อยู่