ปรินิพพาน

ภาษาอังกฤษ


n nirvana
คำอธิบาย: เรียกอาการตายของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์
ความหมายเหมือนกับ: ตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: Buddha´s death , complete extinction of all passions , total extinction , final release from the round of rebirth
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว