ปริทรรศน์

ภาษาอังกฤษ


n periscope
ความหมายเหมือนกับ: กล้องตาเรือ
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้กล้องปริทรรศน์ส่องดูสิ่งที่อยู่เหนือศีรษะ