ปริญญาโท

ภาษาอังกฤษ


n master´s degree
คำที่เกี่ยวข้อง: master´s
ตัวอย่างประโยค: งานวิจัยส่วนใหญ่ทางภาษาศาสตร์เป็นผลงานของนิสิตระดับปริญญาโท