ปริญญาตรี

ภาษาอังกฤษ


n bachelor´s degree
คำอธิบาย: ระดับความรู้ขั้นต้นที่มหาวิทยาลัยที่ประสาทให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ตัวอย่างประโยค: เขากลับมาเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเดิมที่จบปริญญาตรี