ปราศรัย

ภาษาอังกฤษ


v greet
ความหมายเหมือนกับ: ทักทาย
คำที่เกี่ยวข้อง: say hallo , hail
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีกำลังปราศรัยกับทูตานุทูต
v address
ความหมายเหมือนกับ: พูด , อภิปราย
คำที่เกี่ยวข้อง: speak , make a speech , be engaged in conversation
ตัวอย่างประโยค: หัวหน้าพรรคเดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วยเพื่อช่วยลูกพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
n speech
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: คำปรารภ , การอภิปราย
คำที่เกี่ยวข้อง: address , talk
ตัวอย่างประโยค: คำปราศรัยของท่านนายกเป็นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม